Styrelse

Föreningens styrelse består av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. 

Styrelsemöten hålls normalt en gång i månaden, dock glesare under sommaren.